شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری - نقش دانشگاه و سازمان، در حوزه حقوق مهندسی


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - معماری - نقش دانشگاه و سازمان، در حوزه حقوق مهندسی
ضبط شده در
1 h 22 min 53 ارائه