شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - روانشناسی - کارگاه پروپوزال نویسی


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - روانشناسی - کارگاه پروپوزال نویسی
ضبط شده در
2 h 32 min 85 ارائه