شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری -دیسپیلین و هستی شناسی شی محور


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
No Public Recordings