شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - برق -برون سپاری و کاهش هدررفت آب به وسیله خرید تضمینی


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - برق -برون سپاری و کاهش هدررفت آب به وسیله خرید تضمینی
ضبط شده در
49 min 18 ارائه