شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

جلسه آموزشی سماتوس


م
محمد صبوحی ( کارشناس واحد فناوری) (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
جلسه آموزشی سماتوس
ضبط شده در
1 h 40 min 8 ارائه