شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - مدیریت - چالش های چرخش از مدیریت سنتی


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - مدیریت - چالش های چرخش از مدیریت سنتی
ضبط شده در
1 h 10 min 167 ارائه