شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - زیست - آشنایی با مراحل خشک کردن و جاودانه کردن حیوانات


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - زیست - آشنایی با مراحل خشک کردن و جاودانه کردن حیوانات
ضبط شده در
38 min 10 ارائه