شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش -معماری-لزوم آموزش نوروساینس برای معماران


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش -معماری-لزوم آموزش نوروساینس برای معماران
ضبط شده در
20 min 36 ارائه