شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

مدیریت برند کارفرمایی


م
محمد صبوحی ( کارشناس واحد فناوری) (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
مدیریت برند کارفرمایی
ضبط شده در
3 h 45 min 31 ارائه