شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری - معرفی روش مدل سازی اطلاعات ساخت BMI


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - معماری - معرفی روش مدل سازی اطلاعات ساخت BMI
ضبط شده در
55 min 27 ارائه