شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - حسابداری - حسابرسی و نقش آن در بهبود تصمیم گیری


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - حسابداری - حسابرسی و نقش آن در بهبود تصمیم گیری
ضبط شده در
1 h 30 min 23 ارائه