شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش -مدیریت جهانگردی-بررسی خدمات هتلینگ و بازاریابی


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش -مدیریت جهانگردی-بررسی خدمات هتلینگ و بازاریابی
ضبط شده در
39 min 58 ارائه
هفته پژوهش -مدیریت جهانگردی-بررسی خدمات هتلینگ و بازاریابی
ضبط شده در
42 min 79 ارائه