شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری - بررسی تاثیرات معماری اتمسفری


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - معماری - بررسی تاثیرات معماری اتمسفری
ضبط شده در
1 h 2 min 45 ارائه