شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

معماری و ادراک


م
محمد صبوحی ( کارشناس واحد فناوری) (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
معماری و ادراک
ضبط شده در
49 min 24 ارائه