شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری -بررسی سبک های باغسازی در معماری جهان


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - معماری -بررسی سبک های باغسازی در معماری جهان
ضبط شده در
1 h 2 min 44 ارائه