شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - مدیریت - ضرورت توسعه برند شخصی


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - مدیریت - ضرورت توسعه برند شخصی
ضبط شده در
1 h 13 min 49 ارائه