شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری - اصول اخلاقی در پژوهش


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - معماری - اصول اخلاقی در پژوهش
ضبط شده در
1 h 24 min 70 ارائه