شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - معماری - کارگاه آموزشی نقد و تحلیل مقاله نویسی در حوزه معماری


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - معماری - کارگاه آموزشی نقد و تحلیل مقاله نویسی در حوزه معماری
ضبط شده در
1 h 18 min 117 ارائه