شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

هفته پژوهش - روش تحقیق و آشنایی با پایگاه های نمایه کننده مقالات


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
هفته پژوهش - روش تحقیق و آشنایی با پایگاه های نمایه کننده مقالات
ضبط شده در
1 h 29 min 94 ارائه