سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

ساعت 16

Cinque Terre

سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

ساعت 9

Cinque Terre

یکشنبه 27 فروردین 1402

ساعت 13

Cinque Terre

پنج شنبه8 دی 1401

ساعت 10

Cinque Terre

هفته پژوهش

کارگاه های هفته پژوهش

Cinque Terre

شنبه 19 آذر1401

ساعت 14

Cinque Terre

شنبه 19 آذر1401

ساعت 15

Cinque Terre

چهارشنبه 18 اسفند 1400

ساعت 19

Cinque Terre

دوشنبه 16 اسفند 1400

ساعت 14:00 الی 18:00

Cinque Terre

دوشنبه 16 اسفند 1400

ساعت 14:00 الی 18:00

Cinque Terre

یکشنبه ۲۶ ﺩی ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰

Cinque Terre

دوشنبه ۶ ﺩی ۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۴۵ الی ۲۰:۰۰

Cinque Terre

دوشنبه ۶ ﺩی ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

Cinque Terre

دوشنبه ۶ ﺩی ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

Cinque Terre

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۳۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

Cinque Terre

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰

ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۰۰

Cinque Terre

چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

Cinque Terre

چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۴۵

Cinque Terre

چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰

ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

Cinque Terre

سه شنبه ۳۰ ﺁﺫﺭ ۱۴۰۰

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰

Cinque Terre

سه شنبه ۳۰ ﺁﺫﺭ ۱۴۰۰

ساعت ۱۲ الی ۱۴

Cinque Terre

سه شنبه ۳۰ ﺁﺫﺭ ۱۴۰۰

ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۱۵

Cinque Terre

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۲۰ الی ۲۰:۳۰

Cinque Terre

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۲۰ الی ۲۰:۳۰

Cinque Terre

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵

Cinque Terre

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۲۰ صبح الی ۲۲

Cinque Terre

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

ساعت ۲۰ صبح الی ۲۲

Cinque Terre

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۹ صبح الی ۱۱

Cinque Terre